هواشناسی چوپانان http://airchoopanan.mihanblog.com 2020-09-24T12:24:19+01:00 text/html 2015-07-19T18:36:39+01:00 airchoopanan.mihanblog.com قدرت پیش بینی هوای چوپانان دوشنبه 1394/04/29 و سه شنبه 1394/04/30 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/668 <font size="5">با سلام<br>طی پیش بینی کارشناس هواشناسی استان اصفهان :<br>دوشنبه و سه شنبه هوای چوپانان صاف تا کمی ابری و در بعداز ظهر افزایش ابر و وزش باد شدید و گرد وخاک و احتمال بارش پراکنده را شاهد خواهیم بود . <br></font> text/html 2015-07-16T19:41:35+01:00 airchoopanan.mihanblog.com قدرت پیش بینی هوای چوپانان جمعه 1394/04/26 و شنبه 1394/04/27 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/667 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با سلام طی پیش بینی هواشناسی استان اصفهان روزهای جمعه 1394/04/26و شنبه1394/04/27 هوای چوپانان صاف تا کمی ابری و در بعداز ظهر گاهی وزرش باد پیش بینی می گردد ./.</font></span></div> text/html 2015-04-13T05:53:48+01:00 airchoopanan.mihanblog.com بهزاد پیش بینی استان دوشنبه 94/1/24 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/666 <font size="3">باسلام ، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه وزش باد شدید همراه با گردو خاک محلی بر روی استان <br>بویژه در مناطق شمال ، شمال شرق ، شرق و مرکز پیش بینی می گردد ، شدت وزش باد طی روز <br>دوشنبه خواهد بود . جهت جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم صورت گردد . مرکز پیش بینی<br>هواشناسی اصفهان.<br></font> text/html 2015-03-25T07:11:31+01:00 airchoopanan.mihanblog.com بهزاد پیش بینی وضعیت جوی چوپانان چهارشنبه 94/1/5 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/665 <font size="3">تفسیر نقشه: بررسی نقشه ھای ھواشناسی بیانگر عبور امواج ناپایداراز امروز تا جمعه میباشد. بر این <br>اساس طی روزھای چھارشنبه و پنجشنبه و جمعه شاهد افزایش ابر، گاھی وزش باد نسبتاً شدید و<br>&nbsp;بارشھای رگباری موقتی در استان خواهیم بود . در ارتفاعات بارش به صورت برف خواهد بود . شدت بارشھا<br>&nbsp;در روز چھارشنبه در نواحی&nbsp; غرب و شمال غرب و در روزھای پنجشنبه و جمعه نیمه جنوبی و غربی<br>&nbsp;نسبت به سایر مناطق بیشتر است.<br><br>وضعیت جوی چوپانان در چهارشنبه 94/1/5<br>نیمه ابری ، گاھی افزایشابر و وزش باد <br><br></font><font size="3">وضعیت جوی چوپانان در پنج شنبه 94/1/6</font><br><font size="3">نیمه ابری، گاھی افزایش ابر و وزش بادو رگبار پراکنده<br><br></font><font size="3">وضعیت جوی چوپانان در جمعه 94/1/7<br>نیمه ابری، گاھی افزایشابر و وزش باد و رگبار پراکنده<br></font> text/html 2015-03-19T12:53:58+01:00 airchoopanan.mihanblog.com بهزاد پیش بینی وضعیت جوی چوپانان پنجشنبه 93/12/28 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/664 <font size="3">تفسیر نقشه: بررسی نقشهھای ھواشناسی بیانگر عبور امواج ناپایدار بر روی استان طی سه روز آینده می<br>باشد ، شرایط بارش پراکنده وزش باد بر روی استان بویژه در مناطق غرب ، جنوب غرب وشمال غرب <br>می باشد.<br><br>وضعیت جوی چوپانان در پنجشنبه 93/12/28<br>نیمه ابری در اواخر وقت افزایش ابر احتمال بارش پراکنده وزش باد<br><br></font><font size="3">وضعیت جوی چوپانان در جمعه 93/12/29<br>نیمه ابری در برخی ساعات افزایش ابر بارش وزش باد<br><br></font><font size="3">وضعیت جوی چوپانان درشنبه&nbsp; 94/1/1</font><br><font size="3">نیمه ابری در برخی ساعات افزایش ابر بارش پراکنده وزش باد</font><br> text/html 2015-03-09T09:22:09+01:00 airchoopanan.mihanblog.com بهزاد پیش بینی وضعیت جوی چوپانان دوشنبه 93/12/18 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/663 <font size="3">تفسیر نقشه: بررسی نقشه ھای ھواشناسی فعالیت سامانه بارش زا از عصر روز دوشنبه تا اوایل وقت روز<br>چھارشنبه میباشد. افزایش ابر، وزش باد و بارش برف و باران به ویژه در مناطق جنوبغربی، جنوب و جنوب<br>شرق استان طی عصر و شب سه شنبه انتظار خواھیم داشت.<br><br>پیش بینی دما: دما طی ٢٤ ساعت آینده ١تا ٢ درجه کاھش خواھد داشت.<br><br>وضعیت جوی چوپانان در روز دوشنبه مورخ 93/12/18<br>قسمتی ابری در ساعات بعدازظھر افزایش ابر وزش باد<br><br></font><font size="3">وضعیت جوی چوپانان در روز سه شنبه مورخ 93/12/19<br>قسمتی ابری در ساعات عصر و شب افزایش ابر با بارش پراکنده<br><br></font><font size="3">وضعیت جوی چوپانان در روز چهارشنبه مورخ 93/12/20</font><br><font size="3">نیمه ابری با بارش پراکنده در اوایل وقت بتدریج کاھش پدیده</font><br> text/html 2015-03-06T03:14:24+01:00 airchoopanan.mihanblog.com قدرت آمار روزانه : جمعه 1393/12/15 2015/03/06 حداقل دما 04.8 حداکثر دما 17.8 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/662 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font size="4">آمار روزانه &nbsp; جمعه&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1393/12/15</font><br><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></font></span></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font color="#33CC00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثر دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>24</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"><span dir="RTL"></span> ساعت گذ شته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>17.8</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداقل <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes"> 04.8 &nbsp; &nbsp; </span></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندگی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>01.1</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندکی سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; &nbsp; 22.8</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">برف سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>00.0<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثرسرعت باد<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 04KM</span></span></font> text/html 2015-01-18T03:17:30+01:00 airchoopanan.mihanblog.com قدرت آمار روزانه یکشنبه 1393/10/27 2015/01/17 حداقل دما 00.2//حداکثر دما 18.4 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/661 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font size="4">آمار روزانه &nbsp; یکشنبه&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1393/10/27</font><br><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></font></span></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font color="#33CC00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثر دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>24</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"><span dir="RTL"></span> ساعت گذ شته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>18.4</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداقل <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes"> 00.2&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندگی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>00.6</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندکی سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; &nbsp; 16.4</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">برف سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>00.0<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثرسرعت باد<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 06KM</span></span></font> text/html 2014-12-22T06:22:09+01:00 airchoopanan.mihanblog.com قدرت آمار روزانه یکشنبه 1393/09/30 2014/12/21 حداقل دما 02.4//حداکثر دما 11.8 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/660 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font size="4">آمار روزانه &nbsp; یکشنبه&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1393/9/30</font><br><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></font></span></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font color="#33CC00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثر دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>24</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"><span dir="RTL"></span> ساعت گذ شته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>11.8</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداقل <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes"> 02.4&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندگی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>01.2</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندکی سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; &nbsp; 14.7</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">برف سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>00.0<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثرسرعت باد<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 03KM</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span></font> text/html 2014-12-22T06:19:26+01:00 airchoopanan.mihanblog.com قدرت آمار روزانه شنبه 1393/09/29 2014/12/20 حداقل دما 05.6//حداکثر دما 11.6 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/659 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font size="4">آمار روزانه &nbsp; شنبه&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1393/9/29</font><br><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></font></span></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font color="#33CC00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثر دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>24</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"><span dir="RTL"></span> ساعت گذ شته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>11.6</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداقل <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes"> 05.6 &nbsp; &nbsp; </span></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندگی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>00.0</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندکی سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; &nbsp; 13.5</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">برف سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>00.0<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثرسرعت باد<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 08KM &nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span></font> text/html 2014-12-20T11:11:50+01:00 airchoopanan.mihanblog.com بهزاد پیشبینی وضعیت جوی چوپانان شنبه 93/9/29 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/658 <font size="3">تفسیر نقشه: بررسی نقشه ھای ھواشناسی بیانگر ورود تدریجی یک سامانه ناپایدار از امروز عصر تا اوایل وقت روز دوشنبه بر روی استان می باشد. بر این اساس در طول این مدت افزایش ابر، وزش باد نسبتاً&nbsp; شدید و بارش بویژه در بخش ھای غرب، شمال و جنوب استان پیش بینی می شود . در مناطق سردسیر استان بارش به شکل برف خواھد بود. <br><br><br><br>وضعیت جوی چوپانان در روز شنبه مورخ&nbsp; 93/9/29<br><br>قسمتی ابری، گاھی افزایش ابر و وزش باد<br><br><br></font><font size="3">وضعیت جوی چوپانان در روز یکشنبه مورخ&nbsp; 93/9/30<br><br>قسمتی ابری، گاھی افزایش ابر و وزش باد بتدریج اواخر وقت بارش<br><br><br></font><font size="3">وضعیت جوی چوپانان در روز شنبه مورخ&nbsp; 93/10/1<br><br>نیمه ابری در اوایل وقت افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده، بتدریج کاھش پدیده<br></font> text/html 2014-12-19T18:17:40+01:00 airchoopanan.mihanblog.com قدرت آمار روزانه جمعه 1393/09/28 2014/12/19 حداقل دما 01.4//حداکثر دما 16.8 http://airchoopanan.mihanblog.com/post/657 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font size="4">آمار روزانه &nbsp; جمعه&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1393/9/28</font><br><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></font></span></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-outline-level:1"><font color="#33CC00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثر دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>24</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"><span dir="RTL"></span> ساعت گذ شته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>16.8</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:163.3pt"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداقل <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes"> 01.4&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندگی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>24</span><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">ساعت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گذشته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>00.0</span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بارندکی سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; &nbsp; 13.5</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">برف سال زراعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>00.0<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14.0pt" lang="FA"></span></font></p><span style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#33CC00"> </font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33CC00"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">حداکثرسرعت باد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span dir="LTR"></span>04km</span></font></p>