هواشناسی چوپانان - مطالب پیش بینی فصلی
شهر من کویر وطنم چوپانان

پیش بینی فصلی بارش (بهار92)

پنجشنبه 10 اسفند 1391 08:32

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی فصلی ،

 

اداره کل هواشناسی استان اصفهان

اداره پیش بینی و هشدار سریع

                                                                        اداره هواشناسی چوپانان

 

 پیش بینی فصلی بارش، دما هوا طی ماههای اسفند91- فروردین 92 اردیبهشت 92

 

مقدمه:

بررسی بارش‌های دریافتی از ابتدای سال زراعی تا کنون نشان می‌دهد که بهترین بارش‌ها مربوط به نیمه دوم پاییز 91 ( ماه‌های آبان و آذر) و به‌واسطه فعالیت سامانه‌های جنوبی یا حنوبی مدیترانه ای بوده که به‌صورت باران و برف دریافت شده است. از ابتدای سال زراعی تاکنون میانگین بارش برای مرکز استان حدود 121 میلی‌متر، جنوب 125 حدود میلی‌متر، نواحی غربی حدود 303 میلی‌متر، شرق حدود 77 میلی‌متر، شمال استان 87 میلی‌متر بوده است.

          

 

 

 

مقایسه بارش از ابتدای سال زراعی تا کنون نسبت به سال گذشته :

 

بررسی میزان بارش‌های دریافتی تاکنون نشان می‌دهد که افزایش بارش در اکثر مناطق استان به‌جز در مناطق شمال‌شرق و شرق استان وجود داشته است. در حال حاضر میانگین افزایش بارش در نواحی غرب استان حدود 7 درصد، جنوب 22 درصد، شرق حدود 5 درصد، شمال‌غرب 41 درصد،  شمال استان 4.5 درصد و مرکز 11 درصد می‌باشد. در مجموع نواحی شمال‌غرب استان بیشترین افزایش بارش و نواحی شرق کمترین افزایش بارش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهند.

 

 

 

  

 

مقایسه بارش از ابتدای سال زراعی تا کنون نسبت به مفدار بلند مدت :

 

بررسی میزان بارش‌های دریافتی تاکنون نسبت به مقداربلند مدت نشان می‌دهد که در اکثر مناطق استان بارش در حد نرمال بوده است. نکته قابل توجه که می‌توان به آن اشاره کرد این است که نواحی غرب و سرچشمه‌های آبی استان و نقاط بالا دست که تامین کننده آب زاینده رود هستند کمترین افزایش بارش را داشته‌اند و حتی در چلگرد کاهش بارش نسبت به بلند مدت به چشم می‌خورد‌. میزان میانگین افزایش بارش نسبت به بلند مدت در نواحی غرب 14 درصد، جنوب 47 درصد ، شرق 59 درصد ، شمال غرب 35 درصد، کاشان 23 درصد و مرکز استان 65 درصد می‌باشد. در مجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که گرچه بارش‌های دریافتی از ابتدای سال زراعی تاکنون بارش‌های قابل ملاحظه‌ای بوده ولی از نوع بارش‌های موثر که بتواند مشکلات آبی استان در بخش آب حل کند نبوده است.

 

 

        

پیش بینی فصلی :

همبستگی شرایط موجود با ویژگیهای دور پیوند جوی و همچنین خروجی مدل‌های عددی وضع هوا نشان می‌دهد که شاخص دور پیوندی ENSO در فاز خنثی (بیش از 90 درصد ) است و شاخص اطلس شمالی NAO نیز در هفته‌های آینده در فاز مثبت و شاخص نوسان قطبی AO در فاز مثبت می‌باشد که عوامل بالا در مجموع به‌عنوان یک واداشت سینوپتیکی در راستای کاهش بارش عمل می‌کنند. لذا شرایط بارش‌های مساعد و قابل ملاحظه تا پایان زمستان 91 مهیا نمی‌باشد. فعالیت سامانه‌های جوی عمدتاً از پایان اسفندماه و طی فروردین 92 خواهد بود.

 پیش‌بینی می‌شود میزان بارش در سطح استان در طی اسفند 91 کمتر از نرمال‌، فروردین ماه 92 نرمال و متمایل به کمتر از نرمال و طی اردیبهشت 92 کمی کمتر از نرمال خواهد بود.  مجموع بارش طی سه ماه آینده (اسفند 91-فروردین و اردیبهشت 92)  نرمال و متمایل به کمتر از نرمال است.

نکته قابل توجه: با توجه به بارش دریافتی تاکنون و همچنین بارش‌ها طی ماه‌های آینده، شرایط خشکسالی از نوع هیدرولوژی و خشکسالی کشاورزی به‌طور محسوس بر روی استان انتظار می‌رود.

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 اسفند 1391 08:38

پیشبینی بارش و دمای هوا طی زمستان 1391

سه شنبه 28 آذر 1391 08:41

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی فصلی ،

پیشبینی بارش و دمای هوا طی زمستان 1391

مقدمه :

همانطوریکه انتظار میرفت و پیشبینی شده بود سیستمهای بارشزای پاییزی از نیمه دوم آبان ماه

به صورت موثر فعال گردیدند به طوریکه در حال حاضر در اکثر مناطق استان بارش نسبت به مقدار

بلندمدت افزایش نشان میدهد. بیشترین افزایش بارش در نواحی جنوبغرب، جنوب، مرکز و شرق

استانگزارش گردیده است، ولی در مناطق غربی و سرچشمههای آبی استان افزایش بارش به

صورت ضعیفتری دیده میشود. مقایسه بارشها نسبت به سال گذشته نشان میدهد که در اکثر

مناطق استانکاهش بارش وجود داشته و بیشترین کاهش بارش مربوط به نواحی شرقی استان

میباشد . در مجموعوضعیت بارش در پاییز 91 در مقایسه با مقدار بلند مدت شرایط مساعد داشته

ولی نسبت به سالگذشته چندان مناسب نیست.پیشبینی میشود که بارشها در فصل زمستان

91 نسبت به مقدار بلند مدت نیز مساعد باشد . ازعوامل دور پیوندی که اثرات مثبت در بارشهای

زمستان 91 خواهد داشت میتوان به دمای اقیانوسآرام اشاره کرد که در زمستان سال جاری نرمال

بوده و شرایط را برای شکلگیری فاز خنثی مهیا خواهدکرد. از دیگر عوامل مثبت موثر در بارشهای

زمستان میتوان به توزیع گردایان فشاری مناسب و شرایطسیکلونزائی بر روی دریای مدیترانه

اشاره داشت. مطالعات متعدد نشان میدهند که در این حالتشرایط بارش در سطح استان در حد

نرمال خواهد بود.

الف: پیشبینی بارش

مجموع بارش طی ماههای دی بهمن اسفند 91 در سطح استان در حد نرمال بوده و بارشها

طیزمستان جاری بهصورت برف و باران خواهد بود بهطوریکه ذخیره برف زمستانه نسبت سال

گذشته وبلند مدت شرایط مساعدتری خواهد داشت. لازم به ذکر است بارشهای حاصله در فصل

پاییز و زمستان91 به حدی نیست که کمبود استان را در بخش منابع آب جبران کند.

ب: پیشبینی دما

انتظار میرود دما در سطح استان درفصل زمستان در حد نرمال و شرایط طبیعی باشد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

شرایط مناسب برای بارش در پاییز 91 مهیاست

جمعه 14 مهر 1391 13:27

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی فصلی ،
به گزارش اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اتمام سال زراعی 90-91 مقدار بارش در مقایسه با مقدار بلند مدت در شهرستانهای مرکزی ، شمال و جنوب استان در حد نرمال است در حالی که در شهرستانهای واقع در شمال شرق ، غرب و سرچشمه های آبی استان ، مقدار بارش نسبت به بلند مدت زیر نرمال بوده است . طبق این گزارش در مجموع وضعیت بارشی استان در سال زراعی 90-91 نسبت به سال گذشته مساعد بوده است و نسبت به میانگین بلند مدت ، افزایش جزیی(14 درصد افزایش) داشته است ولی در مناطق غرب و سرچشمه های آبی استان بارش حدود 25 درصد زیر مقدار بلند مدت است ودر مجموع بارشهای دریافتی سال زراعی 90-91 ، از نوع بارش های موثر که تامین کننده منابع آبی استان باشد نبوده است.
همچنین پیش بینی شده است که پاییز سال 91 شرایط مناسبی برای بارش مهیا باشد ، به نحوی که پاییز امسال بارش در سطح استان در حد طبیعی و تا حدودی بیشتر از سطح طبیعی پیش بینی شده است .
عمده بارش های موثر پاییز 91 از اواسط آبان ماه شروع خواهد شد که این شرایط برای کشت دیم مناسب است . همچنین شرایط بارش در نیمه اول زمستان مساعد تر از نیمه دوم خواهد بود ، اما لازم به ذکر است که طبق گزارش اداره کل هواشناسی استان ، در مجموع مقدار بارش در حدی نیست که بتواند کمبود موجود در بخش منابع آب استان را برطرف کند .
بررسی وضعیت میانگین دما در سال زراعی 90-91 نشان میدهد که نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه 0/5 درجه سانتی گراد کاهش داشته است . دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic