هواشناسی چوپانان tag:http://airchoopanan.mihanblog.com 2020-09-27T00:35:13+01:00 mihanblog.com پیش بینی هوای چوپانان دوشنبه 1394/04/29 و سه شنبه 1394/04/30 2015-07-19T18:36:39+01:00 2015-07-19T18:36:39+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/668 قدرت با سلامطی پیش بینی کارشناس هواشناسی استان اصفهان :دوشنبه و سه شنبه هوای چوپانان صاف تا کمی ابری و در بعداز ظهر افزایش ابر و وزش باد شدید و گرد وخاک و احتمال بارش پراکنده را شاهد خواهیم بود . با سلام
طی پیش بینی کارشناس هواشناسی استان اصفهان :
دوشنبه و سه شنبه هوای چوپانان صاف تا کمی ابری و در بعداز ظهر افزایش ابر و وزش باد شدید و گرد وخاک و احتمال بارش پراکنده را شاهد خواهیم بود .
]]>
پیش بینی هوای چوپانان جمعه 1394/04/26 و شنبه 1394/04/27 2015-07-16T19:41:35+01:00 2015-07-16T19:41:35+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/667 قدرت با سلام طی پیش بینی هواشناسی استان اصفهان روزهای جمعه 1394/04/26و شنبه1394/04/27 هوای چوپانان صاف تا کمی ابری و در بعداز ظهر گاهی وزرش باد پیش بینی می گردد ./. با سلام طی پیش بینی هواشناسی استان اصفهان روزهای جمعه 1394/04/26و شنبه1394/04/27 هوای چوپانان صاف تا کمی ابری و در بعداز ظهر گاهی وزرش باد پیش بینی می گردد ./. ]]> پیش بینی استان دوشنبه 94/1/24 2015-04-13T05:53:48+01:00 2015-04-13T05:53:48+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/666 بهزاد باسلام ، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه وزش باد شدید همراه با گردو خاک محلی بر روی استان بویژه در مناطق شمال ، شمال شرق ، شرق و مرکز پیش بینی می گردد ، شدت وزش باد طی روز دوشنبه خواهد بود . جهت جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم صورت گردد . مرکز پیش بینیهواشناسی اصفهان. باسلام ، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه وزش باد شدید همراه با گردو خاک محلی بر روی استان
بویژه در مناطق شمال ، شمال شرق ، شرق و مرکز پیش بینی می گردد ، شدت وزش باد طی روز
دوشنبه خواهد بود . جهت جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم صورت گردد . مرکز پیش بینی
هواشناسی اصفهان.
]]>
پیش بینی وضعیت جوی چوپانان چهارشنبه 94/1/5 2015-03-25T07:11:31+01:00 2015-03-25T07:11:31+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/665 بهزاد تفسیر نقشه: بررسی نقشه ھای ھواشناسی بیانگر عبور امواج ناپایداراز امروز تا جمعه میباشد. بر این اساس طی روزھای چھارشنبه و پنجشنبه و جمعه شاهد افزایش ابر، گاھی وزش باد نسبتاً شدید و بارشھای رگباری موقتی در استان خواهیم بود . در ارتفاعات بارش به صورت برف خواهد بود . شدت بارشھا در روز چھارشنبه در نواحی  غرب و شمال غرب و در روزھای پنجشنبه و جمعه نیمه جنوبی و غربی نسبت به سایر مناطق بیشتر است.وضعیت جوی چوپانان در چهارشنبه 94/1/5نیمه ابری ، گاھی افزایشابر و وزش باد وضعیت جوی چوپانان تفسیر نقشه: بررسی نقشه ھای ھواشناسی بیانگر عبور امواج ناپایداراز امروز تا جمعه میباشد. بر این
اساس طی روزھای چھارشنبه و پنجشنبه و جمعه شاهد افزایش ابر، گاھی وزش باد نسبتاً شدید و
 بارشھای رگباری موقتی در استان خواهیم بود . در ارتفاعات بارش به صورت برف خواهد بود . شدت بارشھا
 در روز چھارشنبه در نواحی  غرب و شمال غرب و در روزھای پنجشنبه و جمعه نیمه جنوبی و غربی
 نسبت به سایر مناطق بیشتر است.

وضعیت جوی چوپانان در چهارشنبه 94/1/5
نیمه ابری ، گاھی افزایشابر و وزش باد

وضعیت جوی چوپانان در پنج شنبه 94/1/6
نیمه ابری، گاھی افزایش ابر و وزش بادو رگبار پراکنده

وضعیت جوی چوپانان در جمعه 94/1/7
نیمه ابری، گاھی افزایشابر و وزش باد و رگبار پراکنده
]]>
پیش بینی وضعیت جوی چوپانان پنجشنبه 93/12/28 2015-03-19T12:53:58+01:00 2015-03-19T12:53:58+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/664 بهزاد تفسیر نقشه: بررسی نقشهھای ھواشناسی بیانگر عبور امواج ناپایدار بر روی استان طی سه روز آینده میباشد ، شرایط بارش پراکنده وزش باد بر روی استان بویژه در مناطق غرب ، جنوب غرب وشمال غرب می باشد.وضعیت جوی چوپانان در پنجشنبه 93/12/28نیمه ابری در اواخر وقت افزایش ابر احتمال بارش پراکنده وزش بادوضعیت جوی چوپانان در جمعه 93/12/29نیمه ابری در برخی ساعات افزایش ابر بارش وزش بادوضعیت جوی چوپانان درشنبه  94/1/1نیمه ابری در برخی ساعات افزایش ابر بارش پراکنده وزش باد تفسیر نقشه: بررسی نقشهھای ھواشناسی بیانگر عبور امواج ناپایدار بر روی استان طی سه روز آینده می
باشد ، شرایط بارش پراکنده وزش باد بر روی استان بویژه در مناطق غرب ، جنوب غرب وشمال غرب
می باشد.

وضعیت جوی چوپانان در پنجشنبه 93/12/28
نیمه ابری در اواخر وقت افزایش ابر احتمال بارش پراکنده وزش باد

وضعیت جوی چوپانان در جمعه 93/12/29
نیمه ابری در برخی ساعات افزایش ابر بارش وزش باد

وضعیت جوی چوپانان درشنبه  94/1/1
نیمه ابری در برخی ساعات افزایش ابر بارش پراکنده وزش باد
]]>
پیش بینی وضعیت جوی چوپانان دوشنبه 93/12/18 2015-03-09T09:22:09+01:00 2015-03-09T09:22:09+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/663 بهزاد تفسیر نقشه: بررسی نقشه ھای ھواشناسی فعالیت سامانه بارش زا از عصر روز دوشنبه تا اوایل وقت روزچھارشنبه میباشد. افزایش ابر، وزش باد و بارش برف و باران به ویژه در مناطق جنوبغربی، جنوب و جنوبشرق استان طی عصر و شب سه شنبه انتظار خواھیم داشت.پیش بینی دما: دما طی ٢٤ ساعت آینده ١تا ٢ درجه کاھش خواھد داشت.وضعیت جوی چوپانان در روز دوشنبه مورخ 93/12/18قسمتی ابری در ساعات بعدازظھر افزایش ابر وزش بادوضعیت جوی چوپانان در روز سه شنبه مورخ 93/12/19قسمتی ابری در ساعات عصر و شب افزایش ابر با بارش پراکندهوضعیت جوی تفسیر نقشه: بررسی نقشه ھای ھواشناسی فعالیت سامانه بارش زا از عصر روز دوشنبه تا اوایل وقت روز
چھارشنبه میباشد. افزایش ابر، وزش باد و بارش برف و باران به ویژه در مناطق جنوبغربی، جنوب و جنوب
شرق استان طی عصر و شب سه شنبه انتظار خواھیم داشت.

پیش بینی دما: دما طی ٢٤ ساعت آینده ١تا ٢ درجه کاھش خواھد داشت.

وضعیت جوی چوپانان در روز دوشنبه مورخ 93/12/18
قسمتی ابری در ساعات بعدازظھر افزایش ابر وزش باد

وضعیت جوی چوپانان در روز سه شنبه مورخ 93/12/19
قسمتی ابری در ساعات عصر و شب افزایش ابر با بارش پراکنده

وضعیت جوی چوپانان در روز چهارشنبه مورخ 93/12/20
نیمه ابری با بارش پراکنده در اوایل وقت بتدریج کاھش پدیده
]]>
آمار روزانه : جمعه 1393/12/15 2015/03/06 حداقل دما 04.8 حداکثر دما 17.8 2015-03-06T03:14:24+01:00 2015-03-06T03:14:24+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/662 قدرت آمار روزانه   جمعه       1393/12/15   حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         17.8 حداقل  دما   24ساعت  گذشته      04.8     بارندگی      24ساعت  گذشته          01.1 بارندکی سال زراعی                   & آمار روزانه   جمعه       1393/12/15

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         17.8

حداقل  دما   24ساعت  گذشته      04.8    

بارندگی      24ساعت  گذشته          01.1

بارندکی سال زراعی                       22.8

برف سال زراعی                   00.0         

حداکثرسرعت باد                         04KM ]]>
آمار روزانه یکشنبه 1393/10/27 2015/01/17 حداقل دما 00.2//حداکثر دما 18.4 2015-01-18T03:17:30+01:00 2015-01-18T03:17:30+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/661 قدرت آمار روزانه   یکشنبه       1393/10/27   حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         18.4 حداقل  دما   24ساعت  گذشته      00.2      بارندگی      24ساعت  گذشته          00.6 بارندکی سال زراعی                  آمار روزانه   یکشنبه       1393/10/27

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         18.4

حداقل  دما   24ساعت  گذشته      00.2     

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.6

بارندکی سال زراعی                       16.4

برف سال زراعی                   00.0         

حداکثرسرعت باد                         06KM ]]>
آمار روزانه یکشنبه 1393/09/30 2014/12/21 حداقل دما 02.4//حداکثر دما 11.8 2014-12-22T06:22:09+01:00 2014-12-22T06:22:09+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/660 قدرت آمار روزانه   یکشنبه       1393/9/30   حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         11.8 حداقل  دما   24ساعت  گذشته      02.4      بارندگی      24ساعت  گذشته          01.2 بارندکی سال زراعی                &nbsp آمار روزانه   یکشنبه       1393/9/30

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         11.8

حداقل  دما   24ساعت  گذشته      02.4     

بارندگی      24ساعت  گذشته          01.2

بارندکی سال زراعی                       14.7

برف سال زراعی                   00.0         

حداکثرسرعت باد                         03KM ]]>
آمار روزانه شنبه 1393/09/29 2014/12/20 حداقل دما 05.6//حداکثر دما 11.6 2014-12-22T06:19:26+01:00 2014-12-22T06:19:26+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/659 قدرت آمار روزانه   شنبه       1393/9/29   حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         11.6 حداقل  دما   24ساعت  گذشته      05.6     بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0 بارندکی سال زراعی                   &n آمار روزانه   شنبه       1393/9/29

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         11.6

حداقل  دما   24ساعت  گذشته      05.6    

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0

بارندکی سال زراعی                       13.5

برف سال زراعی                   00.0         

حداکثرسرعت باد                         08KM    ]]>
پیشبینی وضعیت جوی چوپانان شنبه 93/9/29 2014-12-20T11:11:50+01:00 2014-12-20T11:11:50+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/658 بهزاد تفسیر نقشه: بررسی نقشه ھای ھواشناسی بیانگر ورود تدریجی یک سامانه ناپایدار از امروز عصر تا اوایل وقت روز دوشنبه بر روی استان می باشد. بر این اساس در طول این مدت افزایش ابر، وزش باد نسبتاً  شدید و بارش بویژه در بخش ھای غرب، شمال و جنوب استان پیش بینی می شود . در مناطق سردسیر استان بارش به شکل برف خواھد بود. وضعیت جوی چوپانان در روز شنبه مورخ  93/9/29قسمتی ابری، گاھی افزایش ابر و وزش بادوضعیت جوی چوپانان در روز یکشنبه مورخ  93/9/30قسمتی ابری، گاھی افزایش ابر و وزش باد بتدریج اواخر وق تفسیر نقشه: بررسی نقشه ھای ھواشناسی بیانگر ورود تدریجی یک سامانه ناپایدار از امروز عصر تا اوایل وقت روز دوشنبه بر روی استان می باشد. بر این اساس در طول این مدت افزایش ابر، وزش باد نسبتاً  شدید و بارش بویژه در بخش ھای غرب، شمال و جنوب استان پیش بینی می شود . در مناطق سردسیر استان بارش به شکل برف خواھد بود.وضعیت جوی چوپانان در روز شنبه مورخ  93/9/29

قسمتی ابری، گاھی افزایش ابر و وزش باد


وضعیت جوی چوپانان در روز یکشنبه مورخ  93/9/30

قسمتی ابری، گاھی افزایش ابر و وزش باد بتدریج اواخر وقت بارش


وضعیت جوی چوپانان در روز شنبه مورخ  93/10/1

نیمه ابری در اوایل وقت افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده، بتدریج کاھش پدیده
]]>
آمار روزانه جمعه 1393/09/28 2014/12/19 حداقل دما 01.4//حداکثر دما 16.8 2014-12-19T18:17:40+01:00 2014-12-19T18:17:40+01:00 tag:http://airchoopanan.mihanblog.com/post/657 قدرت آمار روزانه   جمعه       1393/9/28   حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         16.8 حداقل  دما   24ساعت  گذشته      01.4      بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0 بارندکی سال زراعی                 & آمار روزانه   جمعه       1393/9/28

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         16.8

حداقل  دما   24ساعت  گذشته      01.4     

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0

بارندکی سال زراعی                       13.5

برف سال زراعی                   00.0         

حداکثرسرعت باد                         04km

]]>